NCF:s tävlingsregler för

Nordisk Mästerskap Masters, NMM, på Landsväg

Korrigerade 2014-02-01. Godkända av NCF:s Styrelse 2015-01-24.

Korrigerade av NCF 2016-04-16.

1. Allmänt

1.1. Kompletterande bestämmelser

Vid Nordisk Mästerskap Master på Landsväg gäller utöver dessa tävlingsregler UCI:s internationella tävlingsregler.

NMM Landsväg kan anordnas som öppen tävling,

Till tävlingen inbjuds landslagsdeltagare och klubblag från (Balticum), Danmark, Finland, Norge och Sverige. NM Landsväg arrangeras i enlighet med UCI:s bestämmelser för internationella Landsvägs–tävlingar.

Klassindelning:

Herrar: H30,H 35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

Damer: D30, D40, D50, D60

Lagtävling: Poängberäkning enligt poängskalan 7-5-4-3-2-1 för samtliga klasser sammanräknas nationsvis oavsett landslagsuttagen eller klubbanmäld.

Tävlande skall anmälas och delta i klass i enlighet med dennes ålder.

1.2 Tidpunkt för mästerskap

Tidpunkt för NMM Landsväg fastställs av den arrangerande nationen i samarbete med Nordiska Masterkommittén, vanligen sista veckoslutet i juli eller 1:a veckoslutet i augusti.

1.3 Tidsprogram

Tävlingarna äger rum fredag-söndag enligt följande:

fredag eftermiddag: jurysammanträde dock senast kl. 14.00

fredag kväll: lagledarmöte inför tempo dock senast kl. 15.00

lördag: tempo

lördag eftermiddag: lagledarmöte inför linje senast 1 timme efter sista målgång i tempo

lördag kväll: bankett m/ prisceremonier dock senast kl. 20.00

söndag: linje

söndag prisceremonin för linjeloppen skall var avslutad senast kl 16.00

söndag: hemresa

1.4 Uppdrag

Uppdraget att arrangera NMM Landsväg ges vederbörande nationella förbund i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vilka kan överlåta uppdraget, men ej ansvaret, åt en ansluten organisation.

1.5 Åtagande

Åtagandet att arrangera NMM innebär att tävlingarna arrangeras enligt NCFs och UCI:s internationella tävlingsregler för Landsväg.

1.6 Ansvar

NCF ikläder sig inget ansvar för en anordnad tävling.

2. Tävlingsarrangemang

2.1 Förberedelser

Arrangör skall senast tre (3) månader före mästerskapstävlingen tillställa den Tekniska Delegaten möjligast fullständiga banbeskrivningar för godkännande.

2.2 Inbjudan

Skriftlig inbjudan till deltagande i mästerskapet skall senast två (2) månader före första tävlingsdagen tillställas de nationella förbunden. Inbjudan skall ge så fullständiga upplysningar som möjligt om tävlingarna samt vara åtföljda av banbeskrivningar.

NCF:s Tävlingsregler för, Nordisk Mästerskap Masters skall inkluderas i den arrangerande föreningens information för kännedom till de tävlande.

2.3 Tävlingsbanan

Start- och målplats skall vara ordnade så, att största möjliga säkerhet beredes såväl tävlande som publik och övriga. Mål bör vara förlagt på väg, som är avstängd från allmän trafik.

Tävlingsbanan samt märkning av tävlingsbanan skall vara i enlighet med UCI:s internationella tävlingsregler för Landsväg.

Tävlingsbanan skall märkas ut dagen före tävlingsdagen.

Kilometerförvarning

En (1) km till mål skall markeras med röd vimpel hängande över vägen eller med en på höger sida av vägen väl synlig skylt med texten ”1 km”.

Längden på Tempo banan kan vara cirka 30 km.

Linjeloppsbanans längd:

Damklasser 60 – 80 km

Herrar 30-49 år 120 – 150 km

Herrar 50-59 år 90 – 110 km

Herrar 60-64 år 80 – 100 km

Herrar 65 år äldre 60 – 80 km

Tävlingsjuryn kan dispensera för banans längd.

2.4 Tävlingsjury

Den arrangerande nationen utser tävlingsjuryn som skall bestå av ordförande samt fyra (4) ledamöter. Ledamot av juryn skall ha behörighet av kommissarie. I det fall den arrangerande nationen ej utsett juryordförande utses juryordförande av tävlingsjuryn i sitt första sammanträde. I det fall, att tävlingen arrangeras som öppen bör minst en kommissarie ha behörighet som Internationell Kommissarie i UCI

Den arrangerande nationen utser en Teknisk Delegat för tävlingen, som är ansvarig för förberedelserna och kontaktperson för arrangören fram till det, att den officiella träningen på tävlingsplatsen börjar och ansvaret för tävlingen övergår till tävlingsjuryn. Arrangör skall konsultera den Tekniska Delegaten i frågor, som har med tävlingarna och tävlingsförberedelserna att göra.

Tävlingsjuryn skall se till att tävlingen anordnas regelrätt och programenligt samt avgöra frågor, vilka ej kan regleras i förefintliga bestämmelser. Därvid är juryns utslag utan appell.

Den arrangerande nationen svarar för jurymedlemmarnas och den Tekniska Delegatens kostnader.

2.5 Dopingkontroll

Dopingkontroll utförs enligt respektive Riksidrottsförbunds bestämmande. Tävlingsarrangören står för kostnaderna.

2.6 Bankontrollanter

Bankontrollant/teknisk delegat skall vara kommissarie och vars första uppgift är att godkänna den bana som Nordiska Masterkommittén valt ut i respektive land

Bankontrollant skall genom lämpliga åtgärder medverka till att tävlande bereds fri väg samt snarast till tävlingsjuryn inrapportera eventuella iakttagelser om brott mot tävlingsreglerna. Det åligger bankontrollant att svara för eventuella tidskontroller på banan vid järnvägskorsningar, trafiksignal och andra dylika hinder.

2.7 Förvarnare

Förvarnare i bil eller på motorcykel skall färdas före de tävlande i linjeloppen, för att med högtalare, ljussignaler eller annat hjälpmedel göra vägtrafikanter uppmärksamma på cyklisternas ankomst.

2.8 Ledbilar, följebilar

Ledbilar, motorfordon, som framförs före tävlande, skall hålla ett avstånd om minst 100 meter.

Följebilar som framförs efter de tävlande skall hålla ett avstånd på minst 100 meter.

2.9 Startordning och tävlingsmoment i Tempomästerskap

I varje klass bestäms startordningen genom seeding dvs segrare i NMM året innan startar sist osv.

Seedning i Tempomästerskap

I varje klass bestäms startordningen genom seeding bland de 5 första från föregående års NMM. Segraren startar sist. Skulle någon av de seedade från föregående år ej komma till start så seedas endast de övriga.

Grupp 1: Seedade, från föregående års NMM

Grupp 2: Lottning, övriga Landslagsåkare

Grupp 3: Lottning klubbanmälda

Tävlingsklasserna bör av tidshänsyn köras i följande ordning: D 60+, D 50, D 40, D 30, H 75+, H 70, H 65, H 60, H 55, H 50, H 45, H 40, H 35, H 30.

Startmellanrummet skall vara en (1) minut.

Vid start för tempolopp skall cyklist hållas av startfunktionär och ej påskjutas vid start. Standard nedräkning sista minuten före start.

Försenad tävlande skall tillåtas starta i intervall mellan två tävlande. Sådan cyklist skall hållas av startfunktionär och startas utan reglementerad nedräkning.

OBS! Den gällande starttiden skall vara den som anges i startlistan.

UCI:s regler angående mått, (skall utföras i godkänd ”mall”) och vikt på tempocyklarna är gällande. Mätning och vägning skall utföras strax innan start.

2.10 Omstart

Starter äger rätt att vid tempolopp beordra omstart vid vurpa, punktering eller mekaniskt fel på väsentlig del av cykeln, som inträffar under de första 30 metrarna.

Den tävlande har rätt att begära omstart vid ovan nämnda problem.

2.11 25-metersregln

Vid tempolopp gäller 25-metersregeln.

2.12 Startordning i Linjeloppmästerskap

Flera klasser kan vid behov köras samtidigt, eller med ett mindre intervall. Uppställning till start godkänns av tävlingsjuryn med beaktandet av startlinjens bredd och antalet deltagare per klass.

Cyklist skall infinna sig till start senast 15 minuter före utsatt starttid, och då befinna sig vid markerad linje 100 meter bakom startlinjen. Om så är ordnat skall cyklist signera utlagd deltagarlista före uppställning.

2.13 Langning

Det är fri langning under linjeloppet på skyltad sträcka. Langning från bil är förbjudet.

2.14 Maskinservice

Varje nation äger rätt att delta med en (1) servicebil per klass. Servicebilarna registreras vid lagledarmötet. Nationsbilarnas ordning lottas vid lagledarmötet.

Ingen neutralservice från arrangören. Maskinservice tillämpas ej vid tempoloppen.

2.15 Radiosamband

Vid linjelopp skall radiosamband upprättas mellan kommissariebil och servicebilar i karavanen.

2.16 Resultatlista

Den inofficiella resultatlistan skall anslås så fort som möjligt efter respektive klassers målgång.

Den officiella resultatlistan anslås med en tidsangivelse med chefskommissariens signatur. Var god se punkt 3.10 Protesträtt!

Arrangör skall skicka resultatlistorna, senast åtta (8) dagar efter avslutad tävling, till de nationella förbunden samt Nordiska Cykelförbundet.

2.17 Mästerskapstecken

Arrangör står för kostnaderna för medaljer och övriga premier.

2.18 Mästerskapsmedaljer

Mästerskapsmedalj individuellt i förgyllt guld till ettan, försilvrad till tvåan och brons till trean utdelas i varje klass. Vid färre antal startande än 3 stycken från 2 nationer noteras ”Inofficiell mästare” i resultatlistan.

Lagmedalj i förgyllt guld utdelas till segrande lags lagledare, försilvrad till tvåans och brons till treans respektive lagledare.

Ett vandringspris (pokal) tillfaller det land som först innehar 3 inteckningar. Vid ny pokal bortfaller alla tidligare resultat.

2.19 Prisceremoni

Vid prisceremoni skall de tre främsta åkarna i varje klass medverka. Dessutom deltar en representant från arrangörsnationen och en från segarens nation. Cyklist skall delta i prisceremonin i den tröja som den representerar och är anmäld i mästerskapet, dvs respektive klubb- eller landslagströja. Det anbefalls cyklist att visa den respekt for klubb/landslag den representerar.

Den tävlande som inte respekterar sin nations- eller klubbtröja de representerar och deltar i prisceremonin i annan tröja utgår ett vites belopp på 500 kr (lokal valuta, Finland 50 euro).

Vid uteblivande från prisceremonin utgår ett vites belopp på 500 kr (lokal valuta, Finland 50 euro). Uteblivande kan endast ske med undertecknad tillåtelse av chefskommissarie.

3. Deltagande

3.1 Deltagartillstånd

Till NMM Landsväg kan anmälas deltagare, som enligt anmälande nations regler har rätt att delta i mästerskapstävling och som innehar i samma nation utställd licens.

. Deltagare som med sin Masterslicens, under innevarande år, har deltagit i nationens Seniormästerskap i tempo- eller linjelopp äger ej rätt att delta i denna disciplin i NMM

Deltagare som deltagit i tävling som gett UCI-poäng, äger ej rätt att starta i NMM.

Inskrivning och utdelning av nummerlapp skall klassvis avslutas senast kvällen innan första start i respektive klass sker. Vid avhämtade av nummerlapp skall tävlingslicens uppvisas eller redovisas (lista från resp. Cykelförbund).

3.2 Anmälan

Anmälningstiden för cykelförbundsanmälda åkare, klubbåkare och klubblag utgår 14 dagar före mästerskapens inledande.

Cykelförbund har rätt att ersätta åkare som fått förhinder med annan åkare intill lagledarmötet.

Klubbåkare som är förhindrad att delta kan ersättas av annan åkare från samma klubb intill lagledarmöte för aktuellt mästerskap.

3.3 Anmälningsavgift

I samband med anmälan till NMM Landsväg skall av NCF fastställd anmälningsavgift 450 kr/deltagare/distans (lokal valuta, Finland 45 euro) inbetalas till arrangören. Anmälningsavgift skall betalas för såväl landslags- som klubbåkare.

3.4 Deltagande

Varje nation kan i varje klass delta med ett antal av cykelförbunden och klubbar anmälda åkare enligt följande

Klass

Landslag

Klubbanmälda

H 30 (30-34 år)

H 35 (35-39 år)

H 40 (40-44 år)

H 45 (45-49 år)

H 50 (50-54 år)

H 55 (55-59 år)

H 60 (60-64 år)

H 65 (65-69 år)

H 70 (70-74 år)

H 75 (75 år och äldre)

D 30 (30-39 år)

D 40 (40-49 år)

D 50 (50-59 år)

D 60 (60 år och äldre)

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri


Nationsdeltagare skall bära nationströja, deltagare representerande klubb skall bära klubbtröja.

3.5 Ansvarsbestämmelser

Deltagandet i tävlingen sker på egen risk. Tävlingsarrangören ansvarar inte för skada, som vållats av tävlande eller som denne drabbats av.

Deltagarna är själva ansvariga för att sätta sig in i tävlingsreglementet och göra sig känd med tävlingsbanan. Tävlande är själv ansvarig för att han kör hela distansen. Han får inte gena, stå över ett varv eller ta till andra likadana ojusta medel för att nå en fördel över sina medtävlande. Tävlingsjuryn har rätt att flagga ut åkare efter det att segraren i klassen gått i mål eller efter det, att åkaren blivit varvad. Utflaggade åkare beaktas i resultatlistan utan tid i den ordning de blivit utflaggade.

3.6 Skyddsutrustning

Under träning och tävling skall godkänd heltäckande skyddshjälm bäras.

3.7 Nummerlappar

Tävlande skall bära tilldelad nummerlapp i enlighet med UCI:s allmänna tävlingsreglemente för Landsväg.

Startar flera klasser i samma startfält, skall cyklisterna skiljas med färgkoder på nummerlapparna. Färgkoden gäller endast bakgrundsfärgen, och skall ha olika färger för de olika klasserna

3.8 Antidoping

All användning av dopingmedel är förbjudet. Av UCI och de nationella Antidoping kommittéerna upprättade förteckningar över förbjudna medel och metoder publiceras årligen. Deltagarna i NMM Landsväg skall vara informerade om denna förteckning samt om Antidopingreglerna och deras tillämpning.

3.9 Första hjälp under träning och tävling

Första hjälp skall finnas på tävlingsplatsen under officiell träning. Under pågående tävling skall förutom första hjälp även sjuktransport och eventuellt läkare finnas på tävlingsplatsen.

3.10 Protesträtt

Protesträtt tillkommer tävlande eller officiell lagledare.

3.11. Inlämnande av protest

Protest skall inlämnas skriftligt och vara tävlingsjuryn tillhanda:

a) Protest mot tävlandes rätt att delta i tävling skall vara inlämnad senast en (1) timme innan tävlingens början.

b) Protest mot tävlande för brott mot tävlingsreglerna skall vara inlämnad senast 15 minuter efter egen målgång.

c) Protest mot placering skall vara inlämnad senast 15 minuter efter resultatlistan offentliggjorts.

3.12 Protestavgift

Protest skall åtföljas av NCF eller UCI (öppen tävling) fastställd protestavgift. För närvarande 500 kr (Finland 50 Euro). Protestavgiften återbetalas om protesten blir godkänd. Om protesten inte bifalls tillfaller avgiften NCF/UCI.

3.13 Handläggning av protest

Tävlingsjuryn skall ge de berörda parterna tillfälle till förklaring och skall meddela sitt beslut före prisutdelningen.

3.14 Överklagande

Tävlingsjuryns beslut är slutligt och kan ej överklagas.